Вовед во Трансакциска Анализа

stones

Трансакциска Анализа е теорија на интерперсонална комуникација, раст, развој и промени. Трансакциската анализа како концепт е базирана на взаемно почитување, прифаќање и верување дека секој поединец има потенцијал да учи и да прави промени. Ерик Берн како основач на Трансакциската Анализа ги популаризирал своите идеи со интернационалниот бестселер »Games People Play« (1964). Трансакциската анализа е моќен психотерапевтски правец, кој го користат голем број  психотерапевти а покрај тоа се користи и во организациски развој и во едукативни цели.

„Трансакциска анализа е теорија на личност и систематска психотерапија насочена кон личен развој и промени„ (Интернационална Асоцијација за Трансакциска Анализа).

Трансакциската анализа не е терапија која се применува на клиентот, туку терапија кој се одвива заедно со клиентот. Тоа значи дека клиентот е активен учесник во терапевтскиот процес, наместо пасивен субјект кој прима информации. Клиентот прави договори со терапевтот, учествува во креирањето на насоката според која се работи и сл.

Клучни концепти во ТА* се: Его состојби, Трансакција, Строук, Анализа на игри, Животно Сценарио.

Во ТА  структурата на личноста е составена од три его состојби : Родител, Возрасен и Дете. Его состојба е систем на мисли, чувства и однесувања. Теоријата на трансакциската анализа се темели на концептот на трите его состојби и интеракцијата помеѓу нив.

Трансакција е секоја размена на информации помеѓу индивидуите и нивните его состојби. Тоа помага да се објаснат внатрешните дијалози и конфликти, како и да се подобри комуникацијата помеѓу луѓето.

Поимот Строук означува единица на интерперсонално препознавање. Тоа препознавање се одвува преку позитивни, негативни строукови или отсуство на строук.

Анализа на игри содржи цела палета на типични игри кои се одвиваат помеѓу луѓето. Игрите се репетитивни, учесниците тежнеат кон добивање строук или потврдување на своите позиции.

Животно сценарио означува план според кој живееме а се наоѓа во подсвесното. Според Берн, дисфункционалното однесување е резултат на само-ограничувачки одлуки основани во детството. Целта на психотерапијата е ова сценарио да се надмине и да се промени.

ТА е популарна пракса бидејќи концептите се разбирливи и насочени кон актуелните случувања во животот на поединецот. Трансакциската Анализа е корисна за сите кои имаат потешкотии во комуникацијата и интеракцијата со другите, за сите кои сакаат да го подобрат односот со членови на семејството, околината или деловната средина. На кратко, за сите оние кои сакаат подобро да се осознаат и да работат на сопствениот раст и развој.

 

*ТА – скратен назив за Трансакциска Анализа

 

Извори:  http://www.itaaworld.org/

http://www.markwiddowson.com/-mark-widdowson-homepage

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: