Вовед во Трансакциска Анализа

stones

Трансакциска Анализа е теорија на интерперсонална комуникација, раст, развој и промени. Трансакциската анализа како концепт е базирана на взаемно почитување, прифаќање и верување дека секој поединец има потенцијал да учи и да прави промени. Ерик Берн како основач на Трансакциската Анализа ги популаризирал своите идеи со интернационалниот бестселер »Games People Play« (1964). Трансакциската анализа е моќен психотерапевтски правец, кој го користат голем број  психотерапевти а покрај тоа се користи и во организациски развој и во едукативни цели.

„Трансакциска анализа е теорија на личност и систематска психотерапија насочена кон личен развој и промени„ (Интернационална Асоцијација за Трансакциска Анализа).

Трансакциската анализа не е терапија која се применува на клиентот, туку терапија кој се одвива заедно со клиентот. Тоа значи дека клиентот е активен учесник во терапевтскиот процес, наместо пасивен субјект кој прима информации. Клиентот прави договори со терапевтот, учествува во креирањето на насоката според која се работи и сл.

Клучни концепти во ТА* се: Его состојби, Трансакција, Строук, Анализа на игри, Животно Сценарио.

Во ТА  структурата на личноста е составена од три его состојби : Родител, Возрасен и Дете. Его состојба е систем на мисли, чувства и однесувања. Теоријата на трансакциската анализа се темели на концептот на трите его состојби и интеракцијата помеѓу нив.

Трансакција е секоја размена на информации помеѓу индивидуите и нивните его состојби. Тоа помага да се објаснат внатрешните дијалози и конфликти, како и да се подобри комуникацијата помеѓу луѓето.

Поимот Строук означува единица на интерперсонално препознавање. Тоа препознавање се одвува преку позитивни, негативни строукови или отсуство на строук.

Анализа на игри содржи цела палета на типични игри кои се одвиваат помеѓу луѓето. Игрите се репетитивни, учесниците тежнеат кон добивање строук или потврдување на своите позиции.

Животно сценарио означува план според кој живееме а се наоѓа во подсвесното. Според Берн, дисфункционалното однесување е резултат на само-ограничувачки одлуки основани во детството. Целта на психотерапијата е ова сценарио да се надмине и да се промени.

ТА е популарна пракса бидејќи концептите се разбирливи и насочени кон актуелните случувања во животот на поединецот. Трансакциската Анализа е корисна за сите кои имаат потешкотии во комуникацијата и интеракцијата со другите, за сите кои сакаат да го подобрат односот со членови на семејството, околината или деловната средина. На кратко, за сите оние кои сакаат подобро да се осознаат и да работат на сопствениот раст и развој.

 

*ТА – скратен назив за Трансакциска Анализа

 

Извори:  http://www.itaaworld.org/

http://www.markwiddowson.com/-mark-widdowson-homepage

Промотивно во Август-Психолошки тестови за деца

 1. Тест за Емоционална Интелигенција -Lawrence Shapiro (наменет за деца постари од 3 години).  Тестот за емоционална интелигенција на Lawrence Shapiro е всушност прашалник за родителите кој дава податоци кои се однесуваат на тоа како детето ги препознава емоциите кај себе и другите луѓе, дали има развиени механизми за одбрана од стрес и колку верува во себе.
 2. Тест на Интелигенција на деца – ВИСК (наменет за деца на возраст од 5 до 16 години). Тестот на интелигенција WISK е составен од повеќе суптестови и дава повеќе податоци околу општите познавања на детето, способноста за решавање проблеми и сл. Од анализата се добиваат глобален количник на интелигенција, како и вербален и невербален количник поединечно.
 3. Тест за интелигенција преку цртеж – Gudinaf (наменет за деца од 3 до 14 години). Gudinaf тестот на интелигенција се одвива преку цртеж. Наменет е за деца на кои повеќе им одговараат невербални тестови. Дава податок дали интелектуалниот развој на Вашето дете соодветствува со хронолошката возраст.
 4. Тест за детскиот психомоторен развој – RTČ (наменет за деца од 2 до 8 години). RTČ е развоен тест кој дава повеќе податоци за тоа дали развојот се одвива во добар правец. Се следи говорот, моториката и емоционалниот аспект по пат на опсервација и вежби директно со детето.
 5. Систематски психолошки преглед – SPP-3 (наменет за деца од 3 до 5 години). SPP-3 е систематски психолошки преглед наменет за следење на децата од најрана возраст и дава податоци за когнитивниот, емоционалниот и социјалниот развој. Се состои од Тест кој се одвива преку игра со детето и прашалници за родители.
 6. Скала за општа анксиозност кај деца-ГАСК (за деца од 4 до 14 години). ГАСК скалата за општа анксиозност дава податоци за степенот на анксиозност и појава на стравови кај децата и адолесцентите.

Цени на тестовите:

 1.  Тест за Емоционална Интелигенција -Lawrence Shapiro – 300 ден.
 2.  Тест на Интелигенција на деца – ВИСК-  600 ден.
 3. Тест на интелигенција преку цртеж – Gudinaf – 300 ден.
 4. Тест за детскиот психомоторен развој – RTČ – 500 ден.
 5. Систематски психолошки преглед – SPP-3 – 500 ден.
 6. Скала за општа анксиозност кај деца-ГАСК – 300 ден.

Забелешка: со два или повеќе применети тестови добивате 10% попуст.

Потребно е претходно закажување на термин на контакт телефон: 075 22 11 02 или e-mail: mozaik.sovetuvaliste@gmail.com.

За повеќе информации: http://www.mozaik-sovetuvaliste.mk

Concentrated boy plays developing game at table

*Советувалиштето МОЗАИК, Друштво за приватна пракса за психологија е основано со цел да им излезе во пресрет на се́ поголемите побарувања на советодавна стручна помош. Советувалиштето работи со возрасни и деца. Услуги кои ги нуди советувалиштето се: психолошко советување, психотерапија, терапија со деца преку игра и тестирања на деца и возрасни. Психолог-терапевт е Надица Скепароска-Петковска, магистер на науки од областа на клиничката психологија и практикант на трансакциско-аналитичка психотерапија под супервизија на ИПТА-Љубљана.